Twoje zdrowie

RODO

RODO - logo


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

1.    Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest NZOZ Chirodent - Przychodnia z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 78A, w 76-270 Ustce, tel.: 604 051 916, adres e-mail: rejestracja@chirodent.home.pl

2.    Celem zbierania danych jest korzystanie z usług medycznych oraz umożliwienie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności, obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy) oraz w celu kontaktowania w celach związanych ze świadczeniem usług. 

3.    NZOZ Chirodent przetwarza też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: 

·      windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 

·      przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 


4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może być wycofana w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona.

5. NZOZ Chirodent gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Z powyższych uprawnień można skorzystać, gdy: 

·       w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

·       w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

·        w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

·       w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 


7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi leczenia.

9. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie usługi leczenia dentystycznego. 

10. Odbiorcy danych osobowych.:

      Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz przedmiotom przetwarzającym[…]  – przy czym takie przedmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

      

11. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

12. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

13. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: 

·      dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 

·      wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 

·       zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 

·       Statystycznych i archiwizacyjnych, 

·      maksymalnie przez okres 20 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 
 

14. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 

 

Chirodent - Twoje zdrowie w rękach profesjonalistów 2014 © Chirodent, ul. Marynarki Polskiej 78 a, Ustka projekt i wykonanie: Rio Creativo
facebook